Vietbando Desktop

Vietbando Desktop 1.0 là phần mềm hệ thống thông tin địa lý GIS, dùng để tích hợp dữ liệu bản đồ số, cập nhật, quản lý và phân tích dữ liệu hỗ trợ hiệu quả cho quá trình ra quyết định.

Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng Vietbando Desktop 1.0, bạn có thể xây dựng bản đồ, liên kết các đối tượng hình học với dữ liệu phi hình học, chỉnh sửa, cập nhật và khai thác thông tin bản đồ số.

Có khả năng chuyển đổi dữ liệu với một số phần mềm GIS thông dụng khác như MIF của MapInfo, SHP của ArcGIS.

Tải phần mềm

Vietbando Desktop

Các chức năng chính của Vietbando Desktop
 • Quản lý dữ liệu (Data Management)
 • Xây dựng, và hiệu chỉnh dữ liệu (Mapping and Editing)
 • Phân tích không gian (Spatial Analysis)
 • Truy vấn dữ liệu (Data Query)
 • Chuyển đổi hệ tọa độ (Map Projections)
 • Lập bản đồ chuyên đề (Thematic Map)
 • Kiểm tra dữ liệu (Topology Validation)

1. Quản lý dữ liệu (Data Management)
 • Tất cả các lớp dữ liệu bao gồm dữ liệu hình học, dữ liệu thuộc tính, ảnh vệ tinh, … đều được lưu trong cùng một tập tin CSDL, nên dễ dàng quản lý cũng như vận chuyển.
 • Có khả năng quản lý lượng dữ liệu cực lớn (> 1 TeraByte)

2. Xây dựng, và hiệu chỉnh dữ liệu (Mapping and Editing)
 • Giao diện thân thiện, hỗ trợ các thao tác hiệu chỉnh dữ liệu bằng các công cụ, hoặc dòng lệnh (Command line).
 • Thư viện lớn về các loại đối tượng hình học (Line style, Fill style, …), biểu tượng (Symbols). Ngoài ra còn hỗ trợ người dùng tự định nghĩa thêm cho thư viện.
 • Hỗ trợ các thao tác bắt điểm chính xác (Snap): điểm đầu/cuối, trung điểm, tâm đường tròn, giao điểm, …

3. Phân tích không gian (Spatial Analysis)
 • Giao diện thân thiện, hỗ trợ các thao tác hiệu chỉnh dữ liệu bằng các công cụ, hoặc dòng lệnh (Command line).
  • Tính khoảng cách.
  • Tạo vùng đệm (Buffering).
  • Lấy vùng kề (Proximity)
  • ...

4. Truy vấn dữ liệu (Data Query)
 • Người dùng có thể truy vấn dữ liệu không gian, và thuộc tính

5. Chuyển đổi hệ tọa độ (Map Projections)
 • Hỗ trợ chuyển đổi qua lại tất cả hệ tọa độ dữ liệu bản đồ.

6. Lập bản đồ chuyên đề (Thematic Map)
 • Vietbando Desktop 1.0 cung cấp khả năng thiết lập bản đồ chuyên đề rất mạnh mẽ. Người dùng có thể tạo ra nhiều loại bản đồ chuyên đề khác nhau tùy theo nhu cầu.
 • Một số loại bản đồ chuyên đề có trong Vietbando Desktop 1.0
  • Giá trị (value map).
  • Phạm vi (range map).
  • Mật độ điểm (dot density map).

7. Kiểm tra dữ liệu (Topology Validation)
 • Thư viện 24 luật để hỗ trợ kiểm tra dữ liệu
  • Kiểm tra các vùng (area) bị chồng lên nhau (overlap).
  • Kiểm tra các đường thẳng bị chồng, hay bị trùng nhau.
Hình - ví dụ về luật Must Not Overlap With đối với line và polygon. Phần màu đỏ trong hình là phần kết quả kiểm tra.

Danh sách sản phẩm
  © 2012 Vietbando giữ toàn quyền
   Công ty Cổ phần Tin học - Bản đồ Việt Nam
  • 31A Huỳnh Văn Bánh, P. 17, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
  • Điện thoại: (84-8) 3995 6664 - 3995 6665
  • Fax: (84-8) 3995 6662