Quản lý dịch vụ công - CMS

Hệ thống Quản lý cấp Thành phố quản lý dân cư, các hạng mục hạ tầng của thành phố.

Là một website dựa trên nền tảng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS), bên cạnh đó việc tích hợp với cổng thông tin thành phố cho phép người dùng nắm bắt nhanh chóng những thông tin hành chính, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, an sinh xã hội, khu vực môi trường, địa chính, an ninh,...

Đường dẫn sử dụng

http:/vietbando.com/hcmcity

Đường dẫn quản lý dữ liệu

http:/vietbando.com/hcmcity/desktop

Tài khoản dùng thử

Username: vbddemo

Password: vbddemo

Hệ thống gồm có các chức năng chính sau:
 • Quản lý và hiển thị thông tin
 • Tìm kiếm thông tin
 • Cập nhật thông tin
 • Phân quyền hệ thống

1. Quản lý và hiển thị thông tin
 • Hiển thị vị trí, thông tin về các lớp dữ liệu cơ quan hành chính, cơ sở hạ tầng, cơ quan an sinh xã hội, giao thông vận tải, địa chính, ...
 • Có thể giới hạn khu vực quan sát trong một vùng hành chính

2. Tìm kiếm thông tin
 • Tìm các vùng hành chính, địa chỉ
  Tìm vùng hành chính Tìm thông tin đường Tìm địa chỉ
 • Tìm các cơ quan hành chính, trường học, ...
  Tìm Cơ Quan Hành Chính Tìm Trường học
 • Tìm đường đi giữa hai vị trí bất kỳ

3. Cập nhật thông tin
 • Cung cấp công cụ cập nhật (thêm, xóa, sửa) thông tin cơ quan hành chính, cơ sở hạ tầng, cơ quan an sinh xã hội, giao thông vận tải, …

4. Phân quyền hệ thống
 • Cung cấp chức năng phân quyền cho phép người dùng có thể xem, xóa, sửa thông tin.

Danh sách sản phẩm
  © 2012 Vietbando giữ toàn quyền
   Công ty Cổ phần Tin học - Bản đồ Việt Nam
  • 31A Huỳnh Văn Bánh, P. 17, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
  • Điện thoại: (84-8) 3995 6664 - 3995 6665
  • Fax: (84-8) 3995 6662